DMCA (Digitale Millenium Auteursrecht Akte)

Algemeennieuws.nl is een online serviceprovider zoals gedefinieerd in de Digital Millennium Copyright Act. We bieden juridische auteursrechteigenaren de mogelijkheid om zichzelf te publiceren op internet door verschillende media te uploaden, op te slaan en weer te geven met behulp van onze services.

We doen geen bewaking, screening of anderszins de media die door gebruikers van de service naar onze servers is geüpload. We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van wettelijke auteursrechteigenaren krachtig beschermen. Als u de auteursrechteigenaar bent van inhoud die wordt weergegeven op de algemeennieuws.nl-website en u het gebruik van de inhoud niet hebt geautoriseerd, moet u algemeennieuws.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zodat we de vermeend inbreukmakende inhoud kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen.

Om het proces gemakkelijker te kunnen faciliteren, hebben we een formulier verstrekt voor uw gebruik. We kunnen geen actie ondernemen als u ons niet de vereiste informatie verstrekt, dus vul alle velden nauwkeurig en volledig in.

Uw schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

Een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar die uitdrukkelijk aanspraak maakt op een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het wordt geschonden.

  • Specifieke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden.
  • Als u een overtreding van meerdere auteursrechtelijk beschermde werken met één enkele melding aanvoert, moet u een representatieve lijst indienen die specifiek elk werk identificeert dat volgens u wordt geschonden.
  • Specifieke identificatie van de locatie en beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of inbreuk maakt op het auteursrecht met voldoende gedetailleerde informatie om algemeennieuws.nl in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
  • U moet de specifieke URL of URL’s opnemen van de webpagina’s waarop het vermeend inbreukmakende materiaal zich bevindt.
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om algemeennieuws.nl in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, die een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan bevatten waarmee contact kan worden opgenomen met de klagende partij.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan beweerd wordt dat deze is geschonden.

Houd er ook rekening mee dat volgens de toepasselijke wetgeving, 17 U.S.C. 512 (f), kan elke persoon die bewust onterecht aangeeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk worden gesteld.